Положення про Постійні комісії районної ради

 

УКРАЇНА

АНАНЬЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

Р І Ш Е Н Н Я

 

 

Про затвердження Положення про

постійні комісії Ананьївської районної ради VІ скликання

 

 

         Відповідно до частини 13 статті 46, статті 47 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Ананьївська районна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

  1. 1.Затвердити Положення про постійні комісії Ананьївської районної ради VІ скликання (додається).

 

  1. 2.Вважати таким, що втратило чинність, рішення районної ради                  від 10 травня 2006 року № 7-V «Про затвердження Положення про постійні комісії районної ради».

 

 

 

Голова районної ради              М.О.Балан 

 

26 листопада 2010 року

 

           №

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект рішення внесено головою районної ради та підготовлено секретаріатом районної ради

 

 

 

Додаток

до рішення районної ради

від 26 листопада 2010 року

№     VІ

 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО ПОСТІЙНІ КОМІСІЇ РАЙОННОЇ РАДИ

 

Розділ 1. Загальні положення

 

Стаття 1.

 

1. Постійні комісії ради (далі – постійні комісії) є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання та здійснення контролю за виконанням рішень районної ради.

 

2. Повноваження постійних комісій визначаються Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", Регламентом районної ради та цим Положенням.

 

3. Порядок утворення, ліквідації або реорганізації постійних комісій, обрання та відкликання голів постійних комісій, організація їх роботи визначається чинним законодавством, Регламентом районної ради та цим Положенням.

 

Стаття 2.

 

1. Перелік постійних комісій, функціональна спрямованість їх діяльності визначаються районною радою з урахуванням важливості напрямів регіонального, економічного, соціально-культурного розвитку, а також інших факторів об'єктивного характеру.

 

Стаття 3.

 

1. Постійні комісії є підзвітними районній раді та відповідальними перед нею. Діяльність постійних комісій координують голова ради та його заступник.

 

Стаття 4.

 

         1. Постійні комісії обираються районною радою на строк її повноважень у складі голови та членів постійної комісії, з числа яких комісія самостійно на своєму першому засіданні обирає заступника голови та секретаря постійної комісії.

 

         2. Мінімальний склад членів кожної постійної комісії – у кількості 5 депутатів, максимальний – у кількості 6 депутатів.

 

Стаття 5.

 

1. Постійні комісії здійснюють свою роботу на засадах законності, гласності, вільного обговорення та ефективного вирішення поставлених питань.

 

Розділ 2. Функції і повноваження постійних комісій

Стаття 6.

 

1. Основними функціями постійних комісій є:

 

1) організація розробки за дорученням районної ради чи з власної ініціативи проектів рішень та інших актів, що розглядаються районною радою, попередній розгляд та підготовка висновків і пропозицій щодо проектів рішень, внесених іншими суб'єктами, доопрацювання за дорученням районної ради чи з власної ініціативи окремих проектів рішень за наслідками їх розгляду, визначення завдань щодо розробки проектів рішень чи їх структурних частин, узагальнення зауважень і пропозицій, що надійшли внаслідок їх обговорення;

 

2) збір та аналіз інформації з питань, що належать до компетенції постійних комісій;

 

3) здійснення контролю за виконанням рішень районної ради;

 

4) вивчення доцільності та ефективності дій районної державної адміністрації, інших органів державної виконавчої влади, їх посадових осіб у питаннях, віднесених до компетенції постійних комісій, підготовка та подання відповідних висновків та рекомендацій на розгляд районної ради та її президії;

 

5) попередній розгляд та підготовка пропозицій щодо проектів районного бюджету, перспективних програм соціально-економічного та культурного розвитку району, цільових програм з інших питань, а також звітів про їх виконання;

 

6) участь у контролі за виконанням програм соціально-економічного та культурного розвитку району, районного бюджету в частині, що віднесена до компетенції постійних комісій, з метою забезпечення ефективного використання виробничого потенціалу та коштів;

 

7) попереднє обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обираються або призначаються районною радою

 

2. Постійні комісії можуть виконувати й інші функції, передбачені чинним законодавством України.

 

Стаття 7.

 

1. Постійна комісія, з певного проекту рішення районної ради, узагальнює пропозиції інших постійних комісій та готує їх на розгляд районної ради, якщо інше не передбачено Регламентом Ананьївської районної ради.

 

Розділ 3. Основні права та обов’язки постійних комісій

 

Стаття 8.

 

1. Постійні комісії мають право звертатися до державних і самоврядних установ і організацій, громадян та їх об'єднань з пропозицією висловити свою думку щодо проектів рішень, які готуються до внесення на розгляд районної ради, а також залучати наукові установи, навчальні заклади, спеціалістів і працівників місцевих органів виконавчої влади для розробки та експертизи проектів рішень.

 

Стаття 9.

 

1. Постійні комісії з питань, що належать до їх відання, здійснюють контроль за виконанням рішень районної ради, інших актів районної ради місцевими органами виконавчої влади, підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності, а також контроль за законністю, економністю та ефективністю витрат коштів з районного бюджету.

2. Усі органи виконавчої влади, підприємства, установи і організації, їх посадові особи зобов'язані виконувати законні вимоги постійних комісій щодо надання їм необхідних матеріалів та документів.

3. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами і організаціями. Про результати розгляду та вжиті заходи має бути повідомлено постійним комісіям у встановлений ними строк.

 

Стаття 10.

 

1. Постійні комісії під час попереднього обговорення кандидатур посадових осіб, які відповідно до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" обираються або призначаються районною радою, а також при здійсненні своїх функцій, можуть приймати обов'язкові для розгляду відповідними органами та посадовими особами рішення щодо невідповідності окремих керівників займаним посадам, а також порушувати питання про їх відповідальність.

 

Стаття 11.

 

1. Постійні комісії під час здійснення своїх функцій мають право в порядку контролю за додержанням рішень та інших актів, прийнятих районною радою, контролю за законністю, економністю та ефективністю витрат, що здійснюються з районного бюджету, заслуховувати керівників управлінь і відділів районної державної адміністрації, інших місцевих органів виконавчої влади, установ і організацій.

 

2. На запрошення постійної комісії керівники цих органів, установ та організацій, інші посадові особи повинні прибути на її засідання та дати роз'яснення щодо питань, які розглядаються постійною комісією.

 

Стаття 12.

 

1. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо порядку денного пленарних засідань районної ради, робити на них доповіді і співдоповіді з питань, віднесених до їх відання, визначати доповідачів (співдоповідачів) тощо.

 

Стаття 13.

 

1. Постійні комісії мають право звернутися з питань, віднесених до їх відання, до голови районної ради, голови районної державної адміністрації, а також органів, які утворюються районною радою, інших установ, закладів, організацій і підприємств незалежно від форм власності.

 

2. Звернення постійних комісій розглядаються в порядку, передбаченому Законом України "Про статус депутатів місцевих рад".

 

3. За дорученням районної ради або її президії, а також за власною ініціативою постійні комісії готують висновки щодо окремих пропозицій або запитів депутатів районної ради, поданих у встановленому законом порядку.

 

Стаття 14.

 

1. Постійні комісії мають право вносити пропозиції щодо заслуховування на сесії районної ради звіту районної державної адміністрації про її роботу в цілому або з окремих питань, а також звітів керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації та керівників інших місцевих органів виконавчої влади.

 

Стаття 15.

 

1. Постійні комісії зобов'язані:

 

1) якісно, відповідно до вимог чинного законодавства, готувати проекти рішень для розгляду на пленарних засіданнях районної ради, здійснювати їх попередній розгляд, а також забезпечувати підготовку питань, що належать до їх відання;

 

2) періодично звітувати перед районною радою про свою роботу;

 

3) своєчасно виконувати доручення районної ради, її президії;

 

4) вивчати і враховувати у своїй діяльності громадську думку, розглядати листи громадян і своєчасно реагувати на них;

 

5) оформляти документи постійних комісій відповідно до вимог, встановлених Регламентом Ананьївської районної ради та цим Положенням.

 

2. У разі невиконання або неналежного виконання головами постійних комісій своїх обов'язків районна рада, за згодою депутатської фракції, може достроково відкликати їх з посади, ліквідувати чи реорганізувати постійну комісію у порядку, передбаченому чинним законодавством.

 

Розділ 4. Організація роботи постійних комісій

Стаття 16.

 

1. Основною формою роботи постійних комісій є засідання. Засідання постійних комісій є правомочними, якщо на них присутні не менше половини від затвердженого районною радою загального складу постійних комісій.

 

2. Засідання постійних комісій проводиться відкрито, крім випадків, коли за рішенням постійної комісії проводиться закрите засідання. На закритому засіданні, крім членів комісії, можуть бути присутніми запрошені особи.

 

3. Постійна комісія під час розгляду питань, віднесених до її компетенції, може запросити для участі у своєму засіданні (відкритому чи закритому) депутатів обласної ради, представників місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, керівників і спеціалістів підприємств, установ і організацій, представників політичних партій, профспілкових і громадських організацій, органів самоорганізації населення, територіальних громад. Запрошення на засідання постійної комісії здійснюється головою комісії за пропозицією членів постійної комісії.

Запрошені беруть участь у засіданнях постійних комісій районної ради з правом дорадчого голосу.

 

4. Помічники-консультанти депутата районної ради - члена постійної комісії за його письмовим дорученням, з дозволу голови постійної комісії можуть брати участь у засіданнях постійних комісій районної ради.

 

Стаття 17.

 

1. За рішеннями постійних комісій на їх засіданнях можуть проводитися слухання з питань, що належать до їх компетенції. Метою слухань є отримання всебічної інформації щодо питань, які розглядаються, їх вивчення і обговорення. Слухання протоколюються, а підсумкові документи за їх результатами не складаються. Інформація, отримана під час слухань, використовується для прийняття рішень постійних комісій.

 

2. Слухання проводяться відкрито, крім випадків, коли постійна комісія приймає рішення про закрите засідання.

 

3. Для проведення слухання постійна комісія визначає кворум, який не може бути меншим, ніж три члени постійної комісії. Під час слухань кожен член постійної комісії має право ставити запитання промовцям та одержувати відповіді на них. Слухання не може бути припинено, поки всі бажаючі не використають це право. Слухання проводиться в межах одного робочого дня. Постійна комісія може прийняти рішення про продовження слухання.

 

4. Постійні комісії повинні повідомляти про дату, місце проведення слухання та питання, що виносяться на обговорення, не менш як за тиждень до його початку.

 

Стаття 18.

 

1. За результатами вивчення і розгляду питань на засіданнях постійних комісій більшістю голосів від загального складу членів комісії, крім випадків, передбачених цим Положенням, шляхом голосування (відкритого, поіменного або закритого) приймаються висновки і рекомендації.

 

2. Рішення постійною комісією приймаються з питань, що стосуються організації роботи постійної комісії більшістю голосів від присутніх членів комісії.

 

3. Голосування здійснюється особисто членами постійних комісій. Підрахунок голосів під час відкритого голосування здійснює секретар постійної комісії.

 

Стаття 19.

 

1. На кожному засіданні постійної комісії ведеться протокол.

В протоколі зазначаються:

1) номер протоколу, дата, час і місце проведення засідання;

2) прізвище головуючого на засіданні, список членів комісії, присутніх на засіданні та відсутніх, із зазначенням причин їх відсутності, список запрошених осіб, які присутні на засіданні;

3) порядок денний засідання;

4) розглянуті питання порядку денного, список депутатів, а також запрошених осіб, які виступили під час їх обговорення, та короткий зміст їх виступів;

5) назви документів, розглянутих на засіданні постійної комісії або поширених серед членів постійної комісії;

6) результати голосування з питань порядку денного, в тому числі поіменного, якщо таке проводилось;

7) прийняті рішення, рекомендації і висновки.

 

2. Протокол засідання постійної комісії підписують головуючий на засіданні та секретар постійної комісії.

 

3. Протоколи засідань постійних комісій зберігаються у встановленому порядку і за зверненням депутата районної ради надаються для ознайомлення.

 

4. Протокол засідання комісії є офіційним документом, що підтверджує процес обговорення і прийняття рішення, рекомендації чи висновку постійної комісії.

 

Стаття 20.

 

1. Засідання постійної комісії скликає голова постійної комісії відповідно до затвердженого нею плану роботи, за дорученням районної ради чи її президії, або за власною ініціативою, але не рідше одного разу на 2 місяці.

 

2. Голова постійної комісії зобов'язаний скликати засідання комісії, якщо на цьому наполягає не менш як половина загального складу комісії. У разі, коли голова постійної комісії на вимогу половини загального складу постійної комісії не скликає засідання, вони можуть зібратися самостійно і за наявності кворуму обрати головуючого для ведення засідання.

 

3. План роботи постійної комісії складається головою постійної комісії, його заступником та секретарем з урахуванням пропозицій членів комісії і затверджується на засіданні постійної комісії.

 

4. Додатково до порядку денного засідання постійної комісії можуть бути включені питання термінового характеру, якщо на цьому наполягає не менш як половина присутніх на засіданні членів постійної комісії.

 

5. Постійні комісії можуть проводити виїзні засідання безпосередньо на об’єктах, підприємствах, в установах та організаціях району, діяльність яких є предметом розгляду комісії.

 

6. Для прийняття рішення щодо проведення виїзного засідання голова постійної комісії подає на ім'я голови районної ради у письмовій формі заяву, яка повинна містити такі відомості:

-         порядок денний і завдання виїзного засідання;

-         строк, місце та час проведення;

-         маршрут поїздки та пункти, які передбачається відвідати;

-         прізвища членів постійної комісії, які беруть участь у виїзному засіданні.

 

7. Матеріально-технічне і фінансове забезпечення проведення виїзного засідання здійснюється районною радою.

 

8. За підсумками проведення виїзного засідання голова постійної комісії складає звіт на ім'я голови районної ради, який повинен містити інформацію про результати виїзного засідання та маршрути поїздок. Звіти зберігаються у секретаріаті районної ради і надаються депутатам для ознайомлення.

 

Стаття 21.

 

1. Організація роботи постійних комісій покладається на їх голів.

 

2. Голова постійної комісії:

 

1) забезпечує керівництво постійною комісією;

 

2) скликає та веде засідання постійної комісії;

 

3) формує план роботи постійної комісії та виносить його на затвердження постійної комісії;

 

4) забезпечує оперативність роботи над проектами рішень районної ради;

 

5) запрошує в разі необхідності для участі у роботі постійної комісії та робочих груп фахівців;

 

6) представляє постійну комісію у президії районної ради та у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями;

 

7) підписує документи, прийняті постійною комісією, чим засвідчує відповідність їхнього змісту прийнятим рішенням;

 

8) організовує роботу по виконанню рішень постійної комісії, інформує членів постійної комісії про хід їх виконання;

 

9) доповідає районній раді про роботу постійної комісії та її наслідки не рідше ніж один раз на рік, інформує президію районної ради про позицію постійної комісії щодо питань, розглянутих на засіданнях президії;

 

10) здійснює координацію роботи постійної комісії з іншими постійними комісіями та відповідними підрозділами секретаріату районної ради;

 

11) пропонує кандидатури на посаду заступника голови та секретаря постійної комісії;

 

12) дає доручення заступнику голови постійної комісії, секретарю, членам комісії;

 

13) інформує членів постійної комісії про офіційні документи, листи, що надійшли до комісії, а також робить інші повідомлення, що стосуються діяльності постійної комісії;

 

14) веде прийом громадян за встановленим графіком;

 

15) виконує інші функції, передбачені Регламентом районної ради, рішеннями районної ради, її президії, розпорядженнями районної ради.

 

3. Голова постійної комісії разом із секретарем комісії наприкінці терміну скликання районної ради забезпечує підготовку і передачу матеріалів постійної комісії у встановленому порядку.

 

Стаття 22.

 

1. Члени постійної комісії за дорученням голови постійної комісії можуть виїжджати у відрядження для вирішення питань, що належать до відання постійної комісії.

 

2. Для прийняття рішення щодо відрядження на ім'я голови постійної комісії у письмовій формі подається заява, яка має містити такі відомості:

- мета і завдання відрядження;

- термін відрядження;

- маршрут поїздки та пункти, які передбачається відвідати;

- прізвища членів постійної комісії, які виїжджають у відрядження;

- джерело здійснення матеріально-технічного і фінансового забезпечення відрядження.

 

3. За підсумками відрядження члени постійної комісії складають звіт на ім'я голови постійної комісії, в якому надається інформація про результати відрядження, кількість днів перебування у відрядженні та маршрути поїздок. Звіти зберігаються у секретаря постійної комісії і надаються депутатам для ознайомлення.

 

4. Голови постійних комісій подають звіт про свої відрядження на ім'я голови районної ради.

 

Стаття 23.

 

1. Постійна комісія за пропозицією її голови на своєму засіданні більшістю голосів від присутніх членів постійної комісії відкритим голосуванням обирає заступника голови постійної комісії.

 

2. Заступник голови постійної комісії:

 

1) виконує обов'язки голови постійної комісії у разі його відсутності;

 

2) виконує за дорученням голови постійної комісії окремі його функції, а також завдання по організації роботи постійної комісії;

 

3) підписує протоколи засідань постійної комісії та витяги з них у разі відсутності голови постійної комісії.

 

Стаття 24.

 

1. Секретар постійної комісії обирається з членів постійної комісії на її засіданні у порядку, передбаченому для обрання заступника голови постійної комісії.

 

2. Секретар постійної комісії:

 

1) виконує обов’язки голови постійної комісії у разі відсутності голови постійної комісії та одночасної відсутності його заступника;

2) забезпечує складання плану роботи постійної комісії;

3) веде діловодство постійної комісії, підписує разом з головою постійної комісії протоколи її засідання;

 

4) веде облік засідань постійної комісії та присутніх на засіданнях;

 

5) контролює виконання рішень постійної комісії та забезпечення членів постійної комісії необхідними документами і матеріалами;

 

6) контролює виконання планів роботи постійної комісії.

 

Стаття 25.

 

1. Члени постійних комісій зобов'язані:

 

1) брати участь в засіданнях постійних комісій;

 

2) брати участь в обговоренні питань, які виносяться на розгляд засідань постійних комісій;

 

3) дотримуватись встановленого порядку на засіданнях постійних комісій, робочих груп;

 

4) виконувати доручення, визначені рішеннями постійної комісії.

 

2. Члени постійних комісій мають право вносити пропозиції про розгляд на засіданнях постійних комісій будь-якого питання, що належить до їх відання, а також брати участь в обговоренні рекомендацій, пропозицій, висновків, у підготовці проектів рішень. Пропозиція члена постійної комісії на його вимогу має бути проголосована на засіданні постійної комісії.

 

Стаття 26.

 

1. Питання, що належать до відання кількох постійних комісій, можуть за їх ініціативою, а також за дорученням районної ради, її голови чи президії розглядатися постійними комісіями спільно. Спільні засідання веде один із голів цих постійних комісій за їх взаємною згодою. У разі необхідності спільне засідання за рішенням постійних комісій можуть вести голова районної ради або його заступник.

 

2. Постійні комісії районної ради з питань, віднесених до їх компетенції, можуть проводити спільні засідання з відповідними профільними постійними комісіями сільських (міської) рад. Рішення про проведення такого засідання, його дату, час та місце проведення приймається головою постійної комісії районної ради спільно з головою відповідної постійної комісії сільської (міської) ради.

 

3. Рішення, прийняті на спільному засіданні постійних комісій, підписуються головами відповідних постійних комісій. Голосування з обговорюваних питань проводиться окремо кожною постійною комісією.

 

Стаття 27.

 

1. Процедурні питання роботи постійних комісій, не передбачені цим Положенням, регулюються відповідно до положень Регламенту Ананьївської районної ради.

 

Стаття 28.

 

1. Постійні комісії інформують громадськість про свою діяльність. На засідання постійних комісій можуть бути запрошені представники засобів масової інформації.

 

 

Стаття 29.

 

1. Організаційне, методичне, технічне, інформаційне і матеріальне забезпечення постійних комісій, а також умови для їх роботи утворює секретаріат районної ради.

 

Розділ 5. Вимоги щодо висновків і рекомендацій постійних комісій

Стаття 30.

 

1. Постійні комісії подають на розгляд районної ради та її президії свої висновки і рекомендації на підготовлені ними проекти рішень та інші акти. У разі необхідності за дорученням голови районної ради висновки і рекомендації мають бути узгоджені з іншими постійними комісіями районної ради.

 

Стаття 31.

 

1. Висновки постійних комісій мають містити:

 

1) обґрунтування доцільності розробки чи прийняття проекту рішення;

 

2) загальну характеристику проблем, вирішенню яких сприятиме прийняття запропонованого рішення;

 

3) фінансово-економічне обгрунтування у разі, якщо реалізація проекту рішення потребує матеріальних витрат;

 

До висновку постійної комісії кожен з її членів може подати свої додаткові зауваження чи окрему думку.

 

Стаття 32.

 

Висновки або рекомендації постійних комісій щодо обрання або призначення районною радою кандидатур посадових осіб мають містити:

 

1) висновки постійної комісії щодо рівня кваліфікації та освіти кандидата на посаду;

 

2) пропозицію постійної комісії щодо схвалення чи заперечення стосовно кандидатури посадової особи;

 

3) обґрунтування і мотиви прийнятого рішення.

 

Стаття 33.

 

1. Висновок постійної комісії щодо діяльності місцевих органів виконавчої влади або посадової особи має містити конкретні посилання на норми законодавчих актів України, що передбачають норми, які порушує або неналежно виконує цей орган чи посадова особа, із зазначенням підтверджуючих фактів.

 

2. Висновок має складатися з мотивувальної і резолютивної частин. Також, у висновку має бути зазначено місце і час розгляду питання, перелік членів постійної комісії, присутніх на засіданні, прізвище, посада, освіта, стаж роботи посадової особи у разі розгляду її кандидатури постійною комісією.

 

3. Висновок має містити чітко сформульовані позитивні та негативні факти роботи органу чи посадової особи. У разі надходження або висловлення пропозиції про недовіру посадовій особі та про звільнення її з займаної посади постійна комісія зобов'язана відтворити цю пропозицію у своєму висновку та підготувати проект відповідного документа, якщо вирішення цього питання належить до компетенції районної ради.

 

4. У висновку мають бути визначені заходи, які необхідно здійснити для усунення недоліків, виявлених постійною комісією, та мотивації щодо відповідальності посадової особи, рівня відповідності її займаній посаді та рекомендації щодо здійснення інших організаційних заходів.

 

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31