інформація

 

Iнформацiя до проекту рiшення Координацiйної ради з питань мiсцевого самоврядування при головi обласної ради «Про обговорення 
основних положень Закону Украiни «Про добровiльне об’єднання 
територiальних громад»


5 лютого 2015 року Верховною Радою України прийнято Закон Украiни «Про добровiльне об’єднання територiльних громад», який набув чинностi з 16 березня 2015 року.

Статтею 2 вказаного Закону встановлено, що добровiльне об’єднання територіальних громад сiл,селищ, мiст здiйснюється з дотриманням таких принципiв: 1) конституцiйностi та законностi; 2) добровiльностi; 3) економічної ефективностi; 4) державної пiдтримки; 5) повсюдності місцевого самоврядування; 6) прозоростi та вiдкритостi; 7) вiдповiдальностi.

Умовами добровiльного об’єднання територiальних громад є (стаття 4 
Закону):

1) у складi об’єднаної територіальної громади не може iснувати iншої територiальної громади, яка має свiй представницький орган місцевого самоврядування;

2) територiя об’єднаної територiальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територiальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикцiї рад територiальних громад, що об’єдналися;

З) об’єднана територiальна громада має бути розташована в межах території Автономної Республiки Крим, однiєї областi;

4) при прийнятті рiшень щодо добровiльного об’єднання територіальних громад беруться до уваги iсторичнi, природнi, етнiчнi, культурнi та iнщi чинники, що впливають на соцiально-економiчний розвиток об’єднаної територiальної громади;

5) якiсть та доступнiсть публiчних послуг, що надаються в об’єднанiй територiальнiй громадi, не можуть бути нижчими, нiж до об’єднання.

Iнiцiатори добровiльного об’єднання територiальних громад (стаття 5 
Закону):

1) сiльський, селищний, мiський голова;

2) не менш як третина депутатiв вiд загального складу сiльської, селищної, міської ради;

3) члени територiальної громади в порядку мiсцевої iнiцiативи;

4) органи самоорганiзацiї населения вiдповiдної територiї (за умови представления ними iнтересiв не менш як третини членiв вiдповiдної територіальної громади).

Порядок добровiльного об’єднання територіальних громад (статті 6-8 Закону):

1.Сiльський, селищний, мiський голова забезпечує вивчення пропозицiї щодо iнiцiювання добровiльного об’єднання територіальних громад та громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днiв з дня надходження такої пропозицiї. Пiсля завершення громадського обговорення пропозицiя подається до вiдповiдної ради на наступну сесiю для прийняття рiшення про надання згоди на добровiльне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представникiв) до спiльної робочої групи.

2.Сiльський, селищний, міський голова після прийняття вiдповiдною радою рішення про надання згоди на добровiльне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицiю про таке обднання сiльському, селищному, мiському головi сумiжної територiальної громади.

3.Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозицiї щодо добровiльного об’єднання територiальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днiв з дня надходженая такої пропозицiї. Пiсля завершення громадського обговорення пропозицiя подається до вiдповiдної ради на наступну сесiю для прийняття рiшення про надання згоди на добровiльне об’єднання територiальних громад та делегування представника (предетавникiв) до спiльної робочої групи або про вiдмову в наданнi згоди.

4. У разi прийняття рiшення про надання згоди на добровiльне об’єднання територіальних громад сiльський, селищний, міський голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спiльної робочої групи з пiдготовки проекгiв рiшень щодо добровiльного об’єднання територiальнихгромад та iнформує про це Верховну Раду Автономної Республiки Крим, Раду мiнiстрiв Автономної Республіки Крим, вiдповiднi обласну раду, обласну державну адміністрацію.

5.Сiльськi, селищнi, мiськi голови забезпечують протягом 60 днiв проведення обов’язкового громадського обговорення (громадські слухання, збори громадян, iншi форми консультацiй з громадськiстю) підготовлених спiльною робочою групою проектiв рiшень щодо добровiльного об’єднаннятериторiальних громад, за результатами якого сiльськi, селищнi, мiськi голови вносять питання про його схвалення на розгляд сiльських, селищних,мiських рад.

6.Схваленi сiльськими, селищними, мiськими радами проекти рішень щодо добровiльного об’єднання територiальних громад у п’ятиденний строк

подаються Радi мiнiстрiв Автономної Республіки Крим, обласній державній адмiнiстрацiї для надання висновку щодо відповідності цього проекту Конституцiї та законам України.

7. Рада мiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласна державна адміністрація протягом 10 робочих днiв з дня отримання проекту рішення щодо добровiльного об’єднання територіальних громад готує вiдповiдний висновок, що затверджується постановою Ради мiнiстрiв Автономної Республіки Крим, розпорядженням голови обласної державної адмiнiстрацiї.

8. У разi вiдповiдностi проекту рішення щодо добровiльного об’єднання територiальних громад Конституцiї та законам України сiльськi, селищнi, мiськi ради приймають рішення про добровiльне об’єднання територіальних громад або про проведення мiсцевого референдуму щодо пiдтримкиоб’єднання територiальних громад.

9. У разi встановлення невідповiдностi проекту рiшення щодо добровiльного об’єднання територiальних громад Конституцiї та законам Укратни Радамiнiстрiв Автономної Республiки Крим, обласна державна адмiнiстрацiя повертає його на доопрацювання у порядку, встановленому цим Законом.

10. У разi прийняття сiльськими, селищними, мiськими радами рiшення про добровiльне об’єднання територiальних громад, а також у разi пiдтримки добровiльного об’єднання територiальних громад на мiсцевому референдумi сiльський, селищний, мiський голова територiальної громади, в якiй iнiцiйовано питания про добровiльне об’єднання територiальних громад, звертається з поданням до Верховної Ради Автономної Республіки Крим,обласної ради про утворення об’єднаної територiальної громади.

11. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласна рада протягом 30 днiв розглядає подання про утворення об’єднаної територiальноiї громадита приймає вiдповiдне рiшення.

12. Якщо до складу об’єднаної територiальної громади передбачається входження територіальної громади, розташованої на територiї, сумiжного району, Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласна рада звертасться з поданням до Верховної Ради України щодо змiни меж вiдповiднихрайонiв у порядку, визначеному законом. У такому разi питания про утворення об’єднаної територiальної громади розглядається Верховною Радою Автономної Республiки Крим, обласною радою протягом 30 днiв з дня набрання чинностi рiшенням Верховної Ради України про змiну меж вiдповiдних районiв.

13. Верховна Рада Автономної Республiки Крим, обласна рада одночасно з прийняттям рiшення про утворення об’єднаної територіальної громади призначає першi мiсцевi вибори депутатiв сільської, селищної, міської ради об’єднаної територіальної громади та відповідно сільського, селищного, міського голови.

Повноваження органів місцевого самоврядування, сільського, селищного, міського голови територіальних громад, що об’єдналися, припиняються з моменту набуття повноважень новообраними органами місцевого самоврядування сільським, селищним, міським головою територіальної громади, утвореної внаслідок добровільного об’єднання.

 Органи мiсцевого самоврядування об’єднаної територiальної громади є правонаступниками активiв i пасивiв (зобов’язань) органiв місцевого самоврядування територiальних громад, що об’єдналися.

Заходи щодо припинення в результатi лiквiдацiї органiв місцевого самоврядування територiальних громад, що об’єдналися, як юридичних осіб здійснює лiквiдацiйна комiсiя вiдповiдно до закону, яка утворюється новообраною сiльською, селищною, мiською радою.

У перiод з дня набрання чинностi рiшенням Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласної ради про утворення об’єднаної територіальної громади до формування органiв місцевого самоврядування об’єднаної територiальної громади вiдчуження, передача в оренду (користування), заставу (iпотеку), лiзинг, концесiю, оперативне управлiння об’єктiв комунальної власностi територіальних громад, що об’єдналися, забороняється.

Перспективний план формування територiй громад Автономної Республіки Крим, областi (стаття 11 Закону):

1. Перспективний план формування територiй громад Автономної Республіки Крим, областi розробляється Радою мiнiстрiв Автономної Республіки Крим, вiдповiдною обласною державною адмiнiстрацiєю згiдно з методикою формування спроможних територіальних громад i охоплює всю територiю Автономної Республiки Крим, областi.

2. Методика формування спроможних територіальних громад розробляється центральним органом виконанчої влади, що забезпечує формування та реалiзує державну полiтику у сферi територiальної органiзацiї влади, адмiнiстративно-територiального устрою, розвитку місцевого самоврядування, та затверджується Кабiнетом Мiнiстрiв Украiни.

3. Перспективний план формування територiй громад Автономної 
Республiки Крим, областi схвалюється вiдповiдною Верховною Радою 
Автономної Республiки Крим, обласною радою за поданням Ради мiнiстрiв 
Автономної Республiки Крим, вiдповiдної обласної державної адмiнiстрацiїта затверджусться Кабiнетом Мiнiстрiв України.

Календар новин

<< < Травень 2021 > >>
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ НД
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31